Qualitat i millora contínua

NORMA ISO 9001:2015


El Sistema de Gestió s'aplica a:

Ensenyament Reglat d'Educació Secundària Obligatòria, de Batxillerat i Cicles Formatius de Formació Professional Específica de Grau Mitjà i Superior.

 

POLÍTICA DE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA

L’INS Alfons Costafreda ha definit la Qualitat com a part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia. Gaudeix de la certificació ISO 9001 i es treballa amb la política de millora contínua.

L’actuació de l’Institut d’acord amb el projecte educatiu de centre està dirigida a: 

 • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat i famílies, de les empreses i institucions que acullen els nostres alumnes formats i dels altres grups d'interès de l'institut.

 • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a Institut d’Educació Secundària.

 • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà de l’Institut per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció.

 • La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta.

   

La Política de Qualitat de l'institut es resumeix en la seva missió, visió i valors.

  

 

MISSIÓ

L’acollida, el seguiment i l’orientació acadèmica i professional dels nostres alumnes, per millorar el seu rendiment i la seva satisfacció personal.

 

 • La prioritat en el desenvolupament de les capacitats intel·lectuals, personals i socials en cadascun dels estudis que oferim.

 • El funcionament amb una organització i gestió centrades en la qualitat i millora contínua.

 • La participació i coordinació dels equips humans, per tal de compartir criteris d’actuació educativa i orientadora.

 • La innovació educativa, tant a nivell de centre, com de departaments didàctics o de famílies professionals.

 • L’aplicació d’una metodologia a les aules basada en:

1. L’obtenció d’un clima de treball adequat perquè tots els alumnes puguin progressar en funció de les seves capacitats i interessos.

2. El desenvolupament d’un sistema comprensiu, però exigent i disciplinat, que potencia l’esforç i la responsabilitat.

3. L’educació en el respecte a les persones, als materials i a les instal·lacions.

4. L’estimulació de les capacitats i habilitats intel·lectuals i pràctiques dels alumnes per a la construcció personal dels seus coneixements.

5. La percepció global de ser un centre facilitador de serveis als nostres alumnes, als seus pares, als professors, al personal no docent i a les persones, entitats i empreses del nostre entorn.

 

 

 

VISIÓ

L’objectiu fonamental del nostre centre és el de convertir-lo en un centre educatiu de referència del nostre entorn, fent servir tots els recursos humans i materials disponibles per tal d’afavorir la maduració personal dels alumnes de qualsevol etapa i nivell educatiu, aconseguir el seu progrés en la mesura de les seves aptituds i interessos, assolir les competències bàsiques necessàries per continuar els seus estudis o per inserir-se en la vida laboral i sentir la satisfacció personal pel servei rebut.

Un dels instruments escollits, com a motor, per conduir-nos cap a la consecució dels objectius proposats és el de la Qualitat i Millora Contínua.

Com a únic centre de Formació Professional de Tàrrega, pretenem entomar la responsabilitat de l’oferta de la formació professional més adaptada als interessos dels alumnes, de llurs famílies i a les demandes del món empresarial.

És per aquest motiu que som un dels centres pioners en els estudis de Formació Professional en Alternança i en formació Dual amb les empreses amb conveni amb el nostre centre.

Des de la perspectiva global del sistema educatiu, és també objectiu del centre la consolidació de les prioritats generals que marca el Departament d’Educació:

 • L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació

 • L’escolarització integradora de tot l’alumnat, atenent les necessitats educatives dels alumnes i prioritzant la màxima participació.

 • L’assoliment de les competències bàsiques i la integració, en el procés d’ensenyament – aprenentatge de les TIC i dels continguts vinculats amb la coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental, la salut, la comunicació audiovisual, l’accés a la informació i el gust per la lectura.

   

 

VALORS

 
 •  Qualitat. Certificat amb la Norma ISO 9001-2015 per l’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
 • Llengua. Ús del català en totes les activitats dels centre, tant les curriculars com les que no ho són.
 • Coeducació:
  1. Educació respectuosa amb les diferències per raons de sexe, raça o ideologia. Tot en un marc de coeducació.
  2. Compromís amb la integració dels nouvinguts.
  3. Respecte al pluralisme ideològic i als valors democràtics. Estimulació dels valors i les normes de negociació i diàleg i també actituds crítiques envers allò que ens envolta.
 • No confessional, i respecte per les creences de cadascú.
 • Participació. Democràtic, participatiu i obert per a pares i mares, professorat, alumnes i personal d’administració i serveis que intervenen directament seguint els canals que regula la normativa vigent.
 • Centre lligat al seu entorn social i econòmic més pròxim i a nivell nacional i europeu.
 • Internacionalització. Interès en la millora de l'aprenentatge de les llengües estrangeres tant a través de la seva praxis al propi institut, com mitjançant estades o pràctiques dels alumnes a l'estranger.

 

Podeu veure el nostre certificat fent clic AQUÍ

 


Institut
Alfons Costafreda

Adreça: Av. Tarragona s/n
Població: Tàrrega (25300)
Telèfon: 973 31 22 04
Fax: 973 31 33 09
Correu-e: c5006781@xtec.cat

Projectes de mobilitat

Borsa de Treball

Assessorament i reconeixement


No trobes el que busques?


Segueix-nos a:


Informació sobre protecció de dades

Localització

Aquest centre participa al programa de contractació de personal addicional. Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Educació i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.​

© 2023 INS Alfons Costafreda