Programes

L’institut Alfons Costafreda forma part del programa ImpulsFP, la unitat d’innovació de la subdirecció General de programes i projectes de la Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. 

Aquesta unitat cerca impulsar els estudis professionalitzadors a través de cinc programes que cerquen la innovació en diferents àmbits: el canvi metodològic (activaFP), l'orientació (orientaFP), la transferència del coneixement dels centres a les empreses (innovaFP), l’emprenedoria (emprènFP) i la cerca de l’excel·lència en les competències professionals (futuraFP). 

La raó del naixement de la unitat és donar  resposta a una realitat cada cop més complexa i canviant on l’FP i la resta d’estudis professionalitzadors tenen el repte difícil  de configurar el marc d’aprenentatge com una formació que proveeix a l’estudiant de les capacitats i eines necessàries per poder fer front a aquest horitzó laboral tan incert.

Cada un dels programes inicia el recorregut al centre com una línia estratègica al voltant de la qual poder desenvolupar el projecte de centre i aconseguir que el procés clau del centre arribi als nivells d’excel·lència professional que requereixen els nostres temps.

ActivaFP és un programa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, que des de 2018 ve donant suport i impulsant canvis a metodologies actives d’aula als centres educatius d’FP d’arreu de Catalunya, per desenvolupar aprenentatges basats en projectes.

La missió del Programa “ActivaFP” és acompanyar i donar suport als centres en la implantació de metodologies col·laboratives d'aprenentatge competencial basades en reptes i projectes per tal d'afavorir l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i les competències transversals i augmentar l'èxit acadèmic de l'alumnat dels ensenyaments professionals.

El programa acompanya i dona suport als centres que imparteixen ensenyaments professionals en la implementació, el desenvolupament i la millora d'estratègies, mesures i plans per a l'orientació acadèmica i professional de l'alumnat, proporcionant eines, recursos i experiències d'intercanvi mitjançant el treball en xarxa dels centres participants.

InnovaFP és el programa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que promou la col·laboració d’empreses i centres de formació professional per treballar en projectes d’innovació i transferència de coneixement.

 

El programa InnovaFP cerca l’actualització de coneixements a la formació professional i la cooperació amb les empreses i altres organitzacions de l’entorn, mitjançant la col·laboració en el desenvolupament de projectes d’innovació i transferència de coneixement.

 

La missió del programa és potenciar i incrementar els vincles entre els centres de formació professional i les empreses, mitjançant la col·laboració en el desenvolupament de projectes d’innovació i transferència de coneixement per tal de mantenir actualitzats els coneixements del professorat, millorar la qualitat de la capacitació de l’alumnat dels cicles formatius i contribuir a augmentar la competitivitat de les empreses i altres organitzacions.

 

Es poden identificar quatre grups d’interès que interactuen en aquest programa:

 Alumnat

Participa en projectes altament interessants i engrescadors per a la seva formació, alhora que exploren una via d’inserció laboral.

 Professorat

Té la possibilitat de mantenir-se actualitzat en els coneixements i les tècniques utilitzades a la indústria, millorar la programació dels mòduls formatius que imparteix i obtenir un creixement personal i professional per la participació en aquest tipus de projectes.

 Centres formatius

Permet establir unes relacions més estretes amb les organitzacions del seu entorn, millorar l’equipament del centre i mantenir un elevat nivell de motivació, tant del professorat com de l’alumnat.

Organitzacions

Poden desenvolupar projectes d’innovació o transferència de coneixement, a un cost avantatjós.

EmprènFP és un programa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, que des de 2012 ve donant suport i impulsant l’emprenedoria i els seus valors en els centres educatius d’FP d’arreu de Catalunya, per la creació de projectes emprenedors.

 

La missió del Programa de foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals és acompanyar i donar suport als centres que imparteixen ensenyaments professionals en l’adopció i el desenvolupament d’estratègies metodològiques que promoguin capacitats d’emprenedoria i de creació d’empreses o d’autoocupació.

El Departament d’Educació impulsa, mitjançant el Projecte de Qualitat i Millora Contínua, experiències per a la millora de la gestió en els centres educatius.

Aquest projecte es desenvolupa a través de cursos i seminaris específics, de jornades d’intercanvi d’experiències i, sobretot, de l’agrupació dels centres en xarxes de treball, organitzades en nivells, amb l’objectiu de donar-se suport mútuament i compartir experiències, metodologies i noves eines de gestió i millora.

El PQiMC s’organitza en tres programes diferenciats, que són:

  • El Programa d’Assegurament de la Qualitat té com a finalitat millorar els resultats educatius i la cohesió social en els centres educatius, així com garantir la confiança dels grups d’interès, mitjançant la implantació de sistemes de gestió de la qualitat en base a la norma ISO 9001.
  • El Programa de millora contínua de la qualitat té com a finalitat ajudar a assolir la millora en totes les àrees i processos dels centres educatius, a través de la implantació de sistemes de gestió de la qualitat d’excel·lència, en base al model europeu (EFQM), adaptats al sector educatiu (e2Cat).
  • El Programa d’excel•lència en gestió educativa té com a finalitat ajudar a assolir uns resultats excel·lents de manera sostinguda a partir de l’organització, gestió i desenvolupament d’accions en un conjunt de dimensions o eixos que configuren l’univers global de processos d’una organització educativa que aspira a satisfer i excel·lir en la seva relació amb l’alumnat i la resta de parts interessades a través del model e2cat, l’adaptació del model europeu (EFQM).

Mitjançant aquests sistemes de gestió es vol ajudar els centres a: orientar les actuacions per donar resposta a les necessitats formatives de l’alumnat, les famílies, les empreses, l’entorn social i els requeriments establerts; potenciar estratègies de desenvolupament i implicació de les persones que hi treballen; gestionar, de manera sistemàtica i transparent, els processos que es desenvolupen; fonamentar la gestió dels processos en els fets, la mesura i la informació; fomentar la cultura de la millora contínua, la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques amb altres centres; promoure el compromís col·lectiu i la coherència d’objectius en la definició i el desenvolupament dels valors, les polítiques i les estratègies de centre, i orientar el centre cap a la consecució de bons resultats en relació amb els seus objectius.

Actualment el centre participa en el Programa de millora contínua de la qualitat però té la mirada posada en el Programa d'excel·lència en gestió educativa.

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial impulsa el  Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals, amb la finalitat d’acompanyar als centres que tenen implantat un sistema de gestió de qualitat i millora, en l’establiment de la seva pròpia estratègia d’internacionalització del centre, per tal que en facin la seva definició, implantació, avaluació i millora continuada.

 

La missió del programa és acompanyar i donar suport als centres que imparteixen ensenyaments professionals per a la implantació d’una estratègia que possibiliti la promoció de la mobilitat formativa i la participació en projectes internacionals per tal que:

L’alumnat d’ensenyaments professionals faci formació pràctica en empreses o formació acadèmica en centres educatius d’altres països, col·labori amb estudiants d’altres països i millori la competència comunicativa en llengües estrangeres.

El professorat d’ensenyaments professionals faci estades formatives en empreses o imparteixi docència en centres educatius d’altres països, desenvolupi projectes formatius d’innovació i de qualitat amb professorat d’altres països i millori la competència comunicativa en llengües estrangeres.

Els centres educatius estableixin aliances d’interès mutu que contribueixin a la millora de la formació de l’alumnat i el desenvolupament professional del professorat, impulsin l’intercanvi d’alumnat i professorat entre centres catalans i centres d’altres països i participin en projectes de cooperació europea i internacional que tinguin un impacte en tota la comunitat educativa.

EmpresaFP és un programa adreçat a tots aquells instituts de formació professional que vulguin millorar la seua competitivitat través dels serveis que poden prestar a empreses.

El programa promou  difondre la carta de serveis dels centres per establir col·laboracions concretes amb empreses. Sempre  amb la finalitat de millorar la formació professional:

  1. Establint col·laboracions concretes amb empreses.
  2. Difonen la carta de serveis dels centres (tant en l'àmbit intern, com externa).
  3. Creant una estructura empresa-institut amb els serveis que ja disposa el centre i amb aquells nous serveis que poden aparèixer…
  4. Coordinant els diferents projectes que puguin aparèixer relacionats amb l’empresa portats a terme pels diferents programes de la subdirecció com (Activa, Innova, Futura…)

Institut
Alfons Costafreda

Adreça: Av. Tarragona s/n
Població: Tàrrega (25300)
Telèfon: 973 31 22 04
Fax: 973 31 33 09
Correu-e: c5006781@xtec.cat

Projectes de mobilitat

Borsa de Treball

Assessorament i reconeixement


No trobes el que busques?


Segueix-nos a:


Informació sobre protecció de dades

Localització

Aquest centre participa al programa de contractació de personal addicional. Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Educació i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.​

© 2023 INS Alfons Costafreda