CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

HORARI:

Marc horari de dilluns a divendres de 15:00 h a 21:05 h

 

COMPETÈNCIA GENERAL:

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Aquest cicle formatiu es realitza de forma convencional o en formació d’alternança dual. La formació en alternança dual implica que una part del currículum del cicle s’imparteix al centre educatiu i una altra part del currículum s’adquireix a través de l’experiència laboral en empreses del sector.

RELACIÓ DE MÒDULS PROFESSIONALS:

1r CURS
MÒDUL PROFESSIONAL DURADA
 M1 - Sistemes Informàtics 198 h
   UF1 - Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic
   UF2 - Gestió de la informació i de recursos en una xarxa
   UF3 - Implantació de programari específic
 M2 - Bases de Dades 165 h
   UF1 - Introducció a les bases de dades
   UF2 - Llenguatges SQL: DML i DDL
   UF3 - Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental
 M3 - Programació 165 h
   UF1 - Programació estructurada
   UF2 - Disseny modular
   UF3 - Fonaments de gestió de fitxers
 M4 - Llenguatge de marques i sistemes de gestió de la informació 99 h
   UF1 - Programació amb XML
   UF2 - Àmbits d'aplicació de l'XML
   UF3 - Sistemes de Gestió d'Informació Empresarial
 M11 - Formació i orientació laboral 99 h
   UF1 - Incorporació al treball
   UF2 - Prevenció de riscos laborals
 M12 - Empresa i iniciativa emprenedora 66 h
   UF1 - Empresa i iniciativa emprenedora
 M14 - Formació en centres de treball 100 h

 

2n CURS
MÒDUL PROFESSIONAL DURADA
 M2 - Bases de Dades 66 h
   UF4 - Bases de dades objecte-relacionals
 M3 - Programació 132 h
   UF4 - Programació orientada a objectes (POO). Fonaments
   UF5 - POO. Llibreries de classes fonamentals
   UF6 - POO. Introducció a la persistència en BD
 M5 - Entorns de desenvolupament 66 h
   UF1 - Desenvolupament de programari
   UF2 - Optimització de programari
   UF3 - Introducció al disseny orientat a objectes
 M6 - Accés a dades 132 h
   UF1 - Persistència en fitxers
   UF2 - Persistència en BDR-BDOR-BDOO
   UF3 - Persistència en BD natives XML
   UF4 - Components d’accés a dades
 M7 - Desenvolupament d'interfícies 99 h
   UF1 - Disseny i implementació d’interfícies
   UF2 - Preparació i distribució d’aplicacions
 M8 - Programació multimèdia i dispositius mòbils 99 h
   UF1 - Desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils
   UF2 - Programació multimèdia
   UF3 - Desenvolupament de jocs per a dispositius mòbils
 M9 - Programació de serveis i processos 99 h
   UF1 - Seguretat i criptografia
   UF2 - Processos i fils
   UF3 - Sòcols i serveis
 M10 - Sistemes de gestió empresarial 99 h
   UF1 - Sistemes ERP-CRM. Implantació
   UF2 - Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació
 M13 - Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 99 h
   UF1 - Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
 M14 - Formació en centres de treball 217 h

Institut
Alfons Costafreda

Adreça: Av. Tarragona s/n
Població: Tàrrega (25300)
Telèfon: 973 31 22 04
Fax: 973 31 33 09
Correu-e: c5006781@xtec.cat

Projectes de mobilitat

Borsa de Treball

Assessorament i reconeixement


No trobes el que busques?


Segueix-nos a:


Informació sobre protecció de dades

Localització

 
© 2020 INS Alfons Costafreda