Durant aquesta setmana veureu cartells com aquests a les parets del nostre institut. La comissió 8 de març, formada per alumnes voluntàries de diferents cursos, ha preparat aquests cartells informatius, però no només això: han dissenyat també diferents activitats que duran a terme dins l'hora de tutoria amb els seus companys de classe.


Aquesta iniciativa sorgí en el Consell de Delegats per part d'algunes alumnes, i ha suposat una col·laboració entre representants de l'alumnat i l'equip directiu i de tutors del centre, de la qual n'estem molt orgulloses.